123   
 
   
123567
123

Potřebné doklady…

Doklady potřebné při převodu (prodeji) bytu v osobním vlastnictví (OV):
    Připravte si jen doklady, které máte, ostatní Vám pomohu zajistit! Napsat mi můžete zde
• nabývací titul, tj. originální listina, kterou současný majitel prokazuje řádné nabytí bytu
    (smlouva kupní, darovací apod.)
• list vlastnictví - výpisy z katastru nemovitostí na byt, případně na dům a pozemek, na kterém stojí předmětný
    dům, není-li s bytem prodáván podíl na společných částech domu a pozemku
• má-li nemovitost více vlastníků, jsou třeba plné moci ostatních vlastníků nemovitosti k jednání ve věci prodeje
• aktuální rozpis plateb spojených s užíváním bytu včetně výše příspěvku do fondu oprav
• PENB – průkaz energetické náročnosti budovy (informuje makléř)
• kontakt na správce domu
• potvrzení správce, že na bytě neváznou žádné dluhy - služby, fond oprav atd.
• zakladatelskou listinu a stanovy sdružení vlastníků jednotek (právnické osoby, pokud byla založena)
    a kontakt na představenstvo
• prohlášení vlastníka domu, kterým byl dům rozdělen na jednotky
• veškeré dokumenty, na jejichž základě byly prováděny případné stavební úpravy v bytě
    (stavební povolení, kolaudace, ohlášení drobné stavby, nákresy apod.)
• veškeré další informace – máte-li některé další i starší doklady, starší znalecký posudek, plány,
    stavební dokumentaci, rozvody sítí atd.
• souhlas zástavního věřitele s prodejem (v případě zástavy bytu např. hypoteční bance)
• znalecký posudek (mohu též zajistit) - pro pozdější platbu daně z nabytí nemovitých věcí.


Doklady potřebné při prodeji družstevního bytu (jedná se o tzv. převod práv a povinností):
    Připravte si jen doklady, které máte, ostatní Vám pomohu zajistit!
• nájemní smlouvu k bytu
• původní dohodu dokladující převod členských práv nebo jiný titul, na jehož základě byl převod členství proveden –
    není nutný
• evidenční list – aktuální rozpis plateb nájemného a služeb
• výpis z obchodního rejstříku družstva
• výpis z katastru nemovitostí na předmětný dům
• u nově založených družstev (po r. 1991) při privatizaci bytového fondu - nabývací titul k domu včetně výše splátek
    (pokud již není splaceno)
• stanovy družstva
• členský průkaz, dokladující členství v družstvu – některá družstva jej nevydávají
• doklad od družstva s přesnou výší anuity – tedy splátky dlouhodobého úvěru poskytnutého při výstavbě domu.
    Pokud je zaplacena, tak potvrzení.
• kontakt na předsedu družstva nebo na kancelář družstva
• potvrzení o tom, že na bytu neváznou pohledávky
• bylo-li požádáno o převod bytu do vlastnictví, tak doložit kopii žádosti
• veškeré další informace – máte-li některé další i starší doklady, plány, stavební dokumentaci, rozvody sítí atd.

    navíc pro dům/pozemek:
• dostupnou projektovou dokumentaci,
• snímek z katastrální mapy
• informaci o přístupové komunikaci k pozemku, na kterém se nemovitost nachází
• aktuální stav inženýrských sítí s uvedením, za jakých podmínek se lze na tyto sítě případně připojit
• znalecký posudek (mohu též zajistit) nutný pro potřeby finančního úřadu,
    z důvodů budoucí platby daně za převod nemovitosti
• pokud byl dům přestavován, prováděna přístavba, nástavba apod., předložte kolaudační rozhodnutí,
    příp. jiný doklad, na jehož základě je stavba povolena k užívání.
• je-li dům rozestavěn, je třeba doložit platné stavební povolení.

Doklady potřebné při pronájmu nemovitosti:
    Připravte si jen doklady, které máte, ostatní Vám pomohu zajistit!
• nabývací listina (např. kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.)
• nájemní smlouvu (v případě družstevního bytu)
• u družstevního bytu je nutný písemný souhlas družstva s podnájmem
• výpisu z katastru nemovitostí osvědčující vlastnictví nemovitosti (v případě, že je nemovitost v osobním vlastnictví)
• má-li nemovitost více vlastníků, jsou třeba plné moci ostatních vlastníků nemovitosti k jednání ve věci pronájmu
• rozpis plateb za energie v nemovitosti, požadavek záloh na služby a jejich rozčlenění
• dokumenty, které popisují věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva nebo jiná omezení vztahující se k nemovitosti
• je-li vlastníkem právnická osoba, pak výpis z obchodního rejstříku (mohu též zajistit)
• veškeré další informace – máte-li některé další i starší doklady, starší znalecký posudek, plány, stavební dokumentaci, rozvody sítí atd.