123   
 
   
124567
124

DAŇOVÝ POHLED NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ

DAŇ Z PŘÍJMU                                                                                                                                            


NEMOVITOSTI NEZAHRNUTÉ V OBCHODNÍM MAJETKU

PŘÍJEM JE OD DANĚ OSVOBOZEN:

Osvobození z titulu bydliště
     Prodává-li fyzická osoba rodinný dům nebo bytovou jednotku (včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu) včetně souvisejícího pozemku, je příjem podle § 4 odst. 1 a) zákona o daních z příjmů (dále ZDP) od daně osvobozen za předpokladu, že v něm měl prodávající bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. V případě prodeje jednotky nesmí tato zahrnovat nebytový prostor. Prodávají-li uvedené nemovitosti manželé, postačí, aby podmínku splnil, jen jeden z nich.

  Osvobození se neuplatní v případě, kdy rodinný dům nebo byt byly zahrnuty v obchodním majetku, a to do dvou let od jejich vyřazení nebo u příjmů plynoucích z budoucího prodeje nemovitosti uskutečněného do 2 let od nabytí.

  Obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje nemovitostí, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby (§ 4 odst. 1, písm. a) ZDP). Příjem částky za prodej nemovitosti je nutné v tomto případě oznámit správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo.

  Bytovou potřebou se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí např. výstavba rodinného domu nebo změna stavby, koupě pozemku, splacení členského vkladu za účelem získání práva nájmu, údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu.

  Pojem "bydliště" pro účely daně z příjmů definuje § 2 odst. 4 ZDP. Jedná se o místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Stálý byt tedy nemusí být vždy pouze trvalé bydliště poplatníka.

Osvobození z titulu doby vlastnictví
     Od daně z příjmů fyzických osob jsou podle § 4 odst. 1 b) ZDP osvobozeny příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let.

  V případě, že jde o prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů.

  Dnem nabytí se u nemovitostí rozumí den převodu nebo přechodu vlastnických práv k nemovitostem (§ 1105 občanského zákoníku).

  Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitostí, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje nemovitosti, uskutečněného v době do pěti let od nabytí, i když kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech od nabytí nebo po pěti letech od vyřazení z obchodního majetku.

PŘÍJEM PODLÉHÁ DANI Z PŘÍJMU:

     Pokud není možné uplatnit osvobození příjmu, bude příjem z prodeje nemovitostí posuzovaný jako příjem podle § 10 odst. 1 b) ZDP. Příjmy z prodeje nemovitosti plynoucí manželům ze společného jmění manželů, se zdaňují u jednoho z nich.

  Daňovým výdajem, který je možné uplatnit oproti příjmu v daňovém přiznání je cena nemovitosti, za kterou ji poplatník prokazatelně nabyl. Jde-li o nemovitost, která byla zahrnuta do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo sloužila k pronájmu, je výdajem zůstatková cena.

  Daňovým výdajem jsou též částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje (např. platba realitní kanceláři za zprostředkování prodeje). K hodnotě vlastní práce poplatníka na věci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, se při stanovení výdajů nepřihlíží.

   Dále je u příjmů z prodeje nemovitého majetku výdajem zaplacená daň z nabytí nemovitých věcí podle § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP, i když je uhrazena v jiném zdaňovacím období než v tom, v němž plyne příjem z prodeje. U příjmů z prodeje nemovitého majetku, který byl ve společném jmění (dříve v bezpodílovém spoluvlastnictví) manželů, je v souladu s § 24 odst. 2 písm. u) zákona výdajem daň z převodu nemovitostí zaplacená kterýmkoliv z nich.

  Výdaje je možné uplatnit maximálně do výše příjmů.


NEMOVITOSTI ZAHRNUTÉ V OBCHODNÍM MAJETKU

    Příjem dosažený prodejem nemovitosti, která je zahrnuta v obchodním majetku, je součástí příjmů z podnikání či z jiné samostatné výdělečné činnost (§ 7 ZDP).
   
Při prodeji nemovitostí je daňovým výdajem zůstatková cena (§ 24 odst. 2, písm. b) ZDP). Z prodeje nemovitostí, které je možné daňově odpisovat, lze vykázat jak zisk, tak ztrátu.
   
Při prodeji pozemku je daňovým výdajem vstupní cena pozemku (pozemek se neodpisuje), ovšem jen do výše příjmů (§ 24 odst. 2, písm. t) ZDP). To znamená, že z prodeje pozemku nelze vykázat daňovou ztrátu. Není možné ani kompenzovat zisky a ztráty v případě prodeje více pozemků, každý pozemek je posuzován samostatně.


SMĚNA NEMOVITOSTÍ

   Pro způsob zdanění platí pro směnu nemovitostí prakticky stejná pravidla.
   Zůstatková cena majetku určeného ke směně je nákladem (výdajem) a cena nabytého majetku je výnosem (příjmem).

   Analogicky budou také posuzovány pravidla pro osvobození příjmu.
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (PRO PLÁTCE DPH)                                                                                             

   Podle § 56 odst. 1 zákona o DPH je převod pozemků, které netvoří funkční celek se stavbou nebo není stavebním pozemkem, osvobozen od DPH.
   Podle § 56, odst. 3 je osvobozen od daně převod staveb, pozemků, které tvoří funkční celek se stavbou a jednotek po uplynutí 5 let od vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
   Podle § 56, odst. 5 se však může plátce rozhodnout pro uplatnění DPH při prodeji, a to se souhlasem kupujícího plátce – jak u prodeje pozemků, tak u prodeje staveb. V tomto případě se použije režim přenesení daňové povinnosti (§ 92d zákona o DPH).
   Pokud nejsou splněny podmínky pro osvobození, je nutno prodej zdanit. Přitom u převodu nemovitostí platí obecně základní (tedy 21 %) sazba. To se týká dodání stavby včetně nedokončené stavby, stavebních a montážních prací spojených s jejich výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do stavby jako jejich součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.
   Výjimkou je převod staveb pro bydlení nebo pro tzv. „sociální bydlení“, kde se uplatní snížená (15 %) sazba daně (viz § 48 a 48a zákona o DPH).
DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ                                                                                                                    

      Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel. Poplatník daně je povinen podat přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
   Sazba daně z nemovitostí je 4 %. Základem daně je sjednaná cena nebo „srovnávací daňová hodnota“, a to vždy ta, která je vyšší. Směrná hodnota je stanovena postupem podle vyhlášky ministerstva financí č. 419/2013. Poplatník si může zvolit, že k výpočtu použije zjištěnou cenu, tj. cenu podle zákona upravujícího oceňování majetku.
   Ke dni podání přiznání zaplatí poplatník zálohu na daň ve výši 4 % ze sjednané ceny a konečnou výši daně vypočte správce daně podle uvedené vyhlášky.
   První úplatné nabytí nových staveb a jednotek je od daně z nabytí osvobozeno, pokud k němu dojde do 5 let ode dne dokončení nebo zahájení užívání domu či jednotky.


DAŇOVÝ POHLED NA PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

DAŇ Z PŘÍJMU                                                                                                                                             

NEMOVITOSTI NEZAHRNUTÉ V OBCHODNÍM MAJETKU

   Příjmy z pronájmu nemovitosti nebo její části jsou posuzované jako příjem podle § 9 odst. 1 a) zákona o daních z příjmů (dále ZDP). Příjmy z pronájmu nemovitosti plynoucí manželům ze společného jmění manželů, se zdaňují u jednoho z nich.
   Za příjmy z pronájmu je nutné považovat i příjmy nepeněžní. Může se jednat např. o technické zhodnocení nemovitosti nájemcem, s tím, že bude tuto nemovitost dále užívat bez placení nájemného.
   Pokud nechce poplatník uplatnit daňové výdaje ve skutečné výši, je možné uplatnit výdaje tzv. "paušálem" ve výši 30 % z dosažených příjmů (viz § 9, odst. 4 ZDP).
   Daňové výdaje je možné evidovat a uplatnit ve skutečné výši, pokud je to pro pronajímatele výhodnější. Jedná se o výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů z pronájmu. Především se jedná o:
   - odpisy pronajímaných staveb vypočtené podle § 31 nebo 32 ZDP (pozemky není možné odpisovat);
   - výdaje na údržbu a opravy nemovitosti, tj. takové zásahy, které nemají za následek změnu účelu nebo   
     technických parametrů nemovitosti; a tvorba rezerv podle zákona o rezervách na tyto opravy;
   - poplatky realitní kanceláři za zprostředkování pronájmu;
   - výdaje na zařízení bytu, pokud je pronajímán zařízený
   Příjmy, které pronajímatel přijímá na úhradu služeb spojených s pronájmem (spotřeba elektrické energie, tepla, voda apod.), nejsou předmětem daně z příjmu a zároveň platba těchto služeb poskytovatelům není daňovým výdajem.

NEMOVITOSTI ZAHRNUTÉ V OBCHODNÍM MAJETKU


   Příjem dosažený z pronájmu nemovitosti, která je zahrnuta v obchodním majetku poplatníka, je součástí příjmů z podnikání či z jiné samostatné výdělečné činnost (§ 7 ZDP v případě fyzické osoby, § 18 ZDP v případě právnické osoby). U poplatníků vedoucích účetnictví je pak příjem časově rozlišen ke zdaňovacímu období, kam věcně a časově patří (u příjmů za pronájem placených dopředu nebo pozadu za několik měsíců, či let).
   Výdaje je možné uplatnit analogicky jako u pronájmu podle § 9 ZDP (viz výše).
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY                                                                                                                         
 

   Pronájem nemovitostí z pohledu DPH je považován za převod a využití práv, tj. poskytování služeb). Pronájem nemovitostí je však v zásadě považován za osvobozené plnění bez nároku na odpočet (§ 56, odst. 3 zákona o DPH). Uvedené pravidlo (osvobození) se uplatní vždy při pronájmu nemovitostí neplátcům.
   Je-li však nemovitost pronajímána plátcům DPH, kteří ji využívají ke svým podnikatelským aktivitám, může se pronajímatel – plátce – rozhodnout, zda pronájem zdaní (základní sazbou 21 %) nebo zda jej bude realizovat jako osvobozený. Pokud se rozhodne pronájem zdaňovat, musí tuto skutečnost oznámit správci daně nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy.
   Výhodou zdanění pronájmu je zachování nároku na odpočet.